Freedoms of the air – Bộ Quy tắc Tự do hóa Vận tải hàng không

Thương quyền (traffic rights) là quyền được tự do giao thông, khai thác vận tải hàng không (VTHK) thương mại trong vận chuyển hàng không giữa các quốc gia ký kết.

Thương quyền trong VTHK được đưa ra thành nguyên tắc pháp lý chung và là một trong những nội dung cơ bản của Công ước Chicago năm 1944. Đó là công ước quốc tế về việc thành lập tổ chức hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và xác lập các nguyên tắc cơ bản trong VTHK giữa các quốc gia thành viên.

Nội dung của các nguyên tắc về thương quyền bao gồm quyền được tự do giao thông (freedom of air passage) trên không phận (airspace) và khai thác VTHK thương mại (commercial loads) giữa các nước. Sau đây là 9 thương quyền cơ bản trong VTHK không quốc tế.

Thương quyền 1:

Quyền được tự do bay trên lãnh thổ của quốc gia nhưng không hạ cánh. Cụ thể là chỉ bay qua không phận sự (fly over) của quốc gia đó.

Thương quyền 2:

Quyền được hạ cánh xuống lãnh thổ của quốc gia vì các lý do phi thương mại trong những trường hợp cần thiết và có báo trước, như để tiếp nhiên liệu, sửa chữa máy bay.

Thương quyền 3:

Quyền lấy tải thương mại (hành khách, hàng hóa, thư tín) từ quốc gia của hãng chuyên chở tới lãnh thổ nước ngoài.

Thương quyền 4:

Quyền lấy tải thương mại (hành khách, hàng hóa, thư tín) trên lãnh thổ nước ngoài chuyên chở về nước của hãng khai thác.

Thương quyền 5:

Quyền nhận hành khách, hàng hóa, thư tín từ nước thứ hai để chở đến nước thứ ba và quyền nhận hành khách, hàng hóa, thư tín từ nước thứ ba để chở đến nước thứ hai.

Thương quyền 6:

Quyền lấy hành khách, hàng hóa, thư tín từ một quốc gia thứ hai đến một quốc gia thứ ba qua lãnh thổ thuộc nước của nhà khai thác.

Thương quyền 7:

Quyền được khai thác tải thương mại giữa hai nước hoàn toàn ở ngoài nước của nhà khai thác.

Thương quyền 8:

Quyền được khai thác tải thương mại từ một thành phố này ở nước ngoài đến một thành phố khác của cùng nước đó nhưng các chuyến bay phải được xuất phát từ nước của nhà khai thác.

Thương quyền 9:

Quyền được khai thác tải thương mại từ một thành phố này ở nước ngoài đến thành phố khác của nước đó nhưng máy bay không xuất phát từ nước của nhà khai thác.

Nguồn: Tạp chí VNA, sametkasik.com.tr