Khai giảng khóa lý thuyết Phi công vận tải Hàng không – ATP30 (05/2020)