Phỏng vấn đầu vào Học viên Phi công dân dụng – khóa ATP27