Khai giảng Khóa Lý thuyết Phi công vận tải Hàng không – ATP33 (02/12/2020)